Translate Armët - weapons To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal****** ['wepenz]
automatik - submachine gun [sëbmë'shi:ngan]
bajonetë - bayonet ['beiënit]
barot - gun powder ['ganpaudë]
bombë - bomb ['bomb]
cak - target ['ta:git]
dinamit - dynamite ['dainëmait]
eksploziv - explosive [iks'pllouziv]
fishek - cocoon [ko'ku:n]
gaz - gas [gæs]
granatë - shell [shell]
grykë (pushke, topi) - muzzle ['mazll]
harpun - harpoon [ha:pu:n]
helm-poison ['poizn]
helmetë - helmet ['hellmët]
heshtë - shih: shtizë
jatagan - yataghan ['jætëgën]
kapsollë - capsule ['kæpsull]
këmbëz - trigger ['trigë]
kobure - pistol ['pistëll]
kondaku - butt ['bat]
laser- laser ['leizë]
laso - lasso [lassou]
mburojë - shield [shi:lld]
mine - mine [main]
minahedhës - mortar [morta:]
mitralez - machine gun [mëshim gan]
mortaja - mortar [mor:ta]
nishan - target ['ta:git]
parzmore - shih: mburojë
plumb-bullet ['bullet]
projektil - missile ['misaill]
pushkë - rifle ['raifll]
pushkë gjuetari - hunting gun ['hantiri gan]
rafal - burst ['bë:st]
raketë - rocket ['rokit]
revole - gun [gan]
snajper - sniper ['snaipë]
shigjetë - arrow ['ærou]
shënjestër - sight [sait]
shpatë - sword [so:d]
shtizë - spear ['spië]
thikë - knife [naif]
top - cannon ['kænën]
tytë - barrel ['bærëll]Translate the Engels term armët - weapons to other languages