Translate Armed To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
arrayed
briefed
covered
deployed
equipped
furnished
guarded
heeled
invulnerable
loaded
mobilized
outfitted
purveyed
ripe
supplied
up in arms
vigilant

armatosur


[a:md] adj. 1. i armatosur. 2. me armë.

armed robbery [a:md 'robëri] grabitje me armë
armed forces [a:md fo:sis] n. forcat e armatosura
armed [a:md] suff. me krahë
long-armed [long a:md] me krahë të gjatë

arm I [a:m] n 1. krah; under one's arm nën sqetull. 2. mëngë. 3. degë; degëzim. 4. krah (kolltuku). 5. fig. autoritet, pushtet, dorë; the strong arm of the law dora e fortë e ligjit. • arm in arm përdore, dorë për dorë, krah per krah; at arm's length a) në largësinë e një krahu; b) larg, me ftohtësi; she kept everyone at arm's length ajo i mbante larg të gjithë, nuk afronte njeri; with open arms krahëhapur, përzemërsisht, me ngrohtësi.

arm II [a:m] n.,v. -n 1. armë; take up arms rrëmbej armët; lay down arms dorëzoj armët; man of arms ushtar; to arms! për luftim! under arms nën armë, i armatosur; up in arms a) me pushkë (armë) në dorë; b) shumë i zemëruar; i rebeluar. 2. armë, lloj i forcave te armatosura; the infantry arm këmbësoria, arma e këmbësorisë. 3. pl. emblemë, stemë, distinktiv.
-v 1. armatos; the armed forces forcat e armatosura. 2. fortifikoj

armatosur


Translate the Engels term armed to other languages