Translate Armoured To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalarmatosur


['a:më:d] adj. i koracuar, i blinduar

armo(u)red car ['a:më:d] autoblindë
armo(u)red vehicle ['a:më:d 'vi:ëkël] autoblindë; automjet i blinduar
armo(u)red personnel carrier ['a:më:d ,pë:së'nel 'kærië:] transportues i blinduar (për transportimin e ushtarëve)

blinduar


Translate the Engels term armoured to other languages