Translate Arms To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

armë; krahë; degë


[a:mz] n 1. krahët. 2. armët. 3. emblemë; sremë. 4. distinktiv

arm I [a:m] n 1. krah; under one's arm nën sqetull. 2. mëngë. 3. degë; degëzim. 4. krah (kolltuku). 5. fig. autoritet, pushtet, dorë; the strong arm of the law dora e fortë e ligjit. • arm in arm përdore, dorë për dorë, krah per krah; at arm's length a) në largësinë e një krahu; b) larg, me ftohtësi; she kept everyone at arm's length ajo i mbante larg të gjithë, nuk afronte njeri; with open arms krahëhapur, përzemërsisht, me ngrohtësi.

arm II [a:m] n.,v. -n 1. armë; take up arms rrëmbej armët; lay down arms dorëzoj armët; man of arms ushtar; to arms! për luftim! under arms nën armë, i armatosur; up in arms a) me pushkë (armë) në dorë; b) shumë i zemëruar; i rebeluar. 2. armë, lloj i forcave te armatosura; the infantry arm këmbësoria, arma e këmbësorisë. 3. pl. emblemë, stemë, distinktiv.
-v 1. armatos; the armed forces forcat e armatosura. 2. fortifikoj

1. krahët
2. armët


Translate the Engels term arms to other languages