Translate Arouse To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[ë'rauz] v 1. zgjoj. 2. nxis. 3. ngjall, shkaktoj. 4. eksitoj (seksual isht)

arouse somebody to an effort [ë'rauz 'sambadi tu: ën 'efët] nxis dike të bëjë një përpjekje
it aroused our sympathy [it ë'rauzd auë 'simpëthi] ajo zgjoi simpatinë tonë
arouse suspicion [ë'rauz së'spishën] ngjall dyshim


stimuloj; nxis


Translate the Engels term arouse to other languages