Translate Articles To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['a:tikl] n.,v. -n 1. artikull, prodhim; send; toilet articles sende tualeti; articles of clothing veshje
2. artikull; leading article kryeartikull
3. nen, pikë; articles of war amer. usht. kodi i së drejtës ushtarake
4. gram. nyje
-vt 1. vë/caktoj për të bërë stazhin. 2. drejt. thotë, përcakton (ligji etj); article of faith n. bindje (në diçka)


artikuj


Translate the Engels term articles to other languages