Translate Articulate To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[a:'tikjulit] adj.,v. -adj. 1. e lidhur (bisedë). 2. (person) i qartë, i kuptueshëm. 3. anat., bot. i nyjëtuar; this man is not vary articulate ky njeri nuk është fort i qartë, nuk merret vesh mirë se ç'thotë./-v 1. lidh (fjalët); shqiptoj (qartë). 2. fig. bëj të qartë (planin). 3. anat., bot. nyjëtoj, lidh me nyja (kockat etj); nyjëtohet.

articulated lorry n. Br. kamion me rimorkio


artikuloj


Translate the Engels term articulate to other languages