Translate As To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
as well
being
correspondingly
exempli gratia
for instance
how
insofar as
like
now
proportionately
so
thus
whereas

si


[æz, ëz] adv.,conj.,prep. -adv. (e ndjekur nga as) po aq, aq sa; as tall as you i gjatë po aq sa ti; not so difficult as I expected jo aq e vështirë sa ç'e prisja.
-conj. 1. kur; ndërsa; as he was getting off the bus ndërsa po zbriste nga autobuzi. 2. meqë, përderisa, duke qenë se; as he wasn't ready, we left meqë nuk ishte gati, ne ikëm. 3. (në krahasime): twice as large dy here më e madhe; as much as I po aq sa/njëlloj si unë. 4. ndonëse; young as I am ndonëse jam i ri; try as he would sado që përpiqej. 5. siç; leave it as it is lëre siç është. 6. si; dressed as a woman i veshur si grua; do you treat all men as your equals? a i trajton të gjithë njerëzit si të barabartë me veten? • as if, as though sikur, thua se; as if he knew thua se e dinte; as for sa për: as for you, I never want to see you here again sa për ty, nuk dua të të shoh më këtu; as good as dead pothuaj i vdekur; as long as, so long as a) me kusht që; b) sa kohë që; as of që nga, duke filuar nga; as though thua se; as to përsa i përket: as to accepting their demand përsa i takon pranimit të kërkesës së tyre; so as to a) për të, që të: he stood up so as to see better ai u çua për të parë më mirë; b) në atë mënyrë që; as well gjithashtu; as well as përveç, si edhe; as yet ende, deritani.
-prep. si; as a statesman si burrë shteti; acknowledge sb. as leader e pranoj dike si/për drejtues. [eis] n 1. njësh (në zare, në domino); as (në letra). 2. fig. as, ekspert

an ace football player [ën eis futbo:l 'pleië(r)] një futbollist i klasit të parë
ace in the hole/ace up one's sleeve [eis in dhë houll/eis ap uans sli:v] avantazh i mbajtur fshehur
within an ace of [wi'ðin ën eis ëv] gati, për një qime ['ni:dhë:, 'naidhë:] conj.,adj.,pron. -conj. as; neither you nor I will go as ti as unë nuk do të shkojmë; if you aren't going, neither am I po qe se ti nuk shkon, as unë nuk shkoj; that's neither here nor there fig. kjo s'hahet fare, kjo s'hyn gjëkundi./-adj.,pron. asnjë; asnjëri; on neither side nga asnjëra anë; neither story is true asnjë nga të dyja historitë nuk është e vërtetë; neither of them has any money asnjëri prej tyre nuk ka para.

[nor/no: jet] as

not he nor yet I [nor/no: hi no: jet ai] as ai as unë
not she nor yet I [nor/no: shi no: jet ai] as ajo as unë
not you nor yet I [nor/no: ju no: jet ai] as ju as unë
si, sa, aq sa; në krahasim me; ashtu si;


Translate the Engels term as to other languages