Translate Ascertaining To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[æsë'tein] vt 1. gjej; përcaktoj. 2. verifikoj, sigurohem; ascertain the facts verifikoj faktet


duke qartësuar


Translate the Engels term ascertaining to other languages