Translate Ascetic To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[ë'setik] adj., n. -adj. asketik; (prej) asketi; i asketit/-n. asket.

(ASKETIK mb. Që ka të bëjë me asketizmin; që ka të bëjë me asketin, që është karakteristik për mënyrën e jetesës së asketit. Jetë asketike. Fytyrë asketike. Moral asketik.)
(ASKET m. sh. 1. Njeri, që për shkak të paragjykimeve fetare, bën një jetë të vetmuar, të ashpër e të rëndë, duke e munduar veten dhe duke hequr dorë nga gëzimet e jetës. Jetë asketi. Fytyrë asketi. 2. Njeri që heq dorë nga gëzimet e jetës dhe që bën jetë të ashpër, me vuajtje e mundime. 3. si mb. ~, ~E. shih ASKETIK,~E.)


asketik


Translate the Engels term ascetic to other languages