Translate Ascribes To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'skraib] vt. atribuoj, ia ngjis, bëj shkaktar; he ascribed his failure to bad luck ai ia vuri fajin fatit të keq për dështimin e tij.


i përket; i dedikohet


Translate the Engels term ascribes to other languages