Translate Asks To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalpyeetën; kërkon


[a:sk] v 1. pyes; ask a question bëj një pyetje; ask one's name pyes për emrin. 2. kërkoj, lyp; ask for help kërkoj ndihmë; ask a favor of sb i kërkoj një nder dikujt. 3. ftoj, thërres (për drekë etj); shall I ask her in? a ta ftoj brenda? ask after sb pyes për shëndetin e dikujt; ask for it, ask for trouble e kërkoj sherrin vetë. 4. kërkoj si (çmim); what are they asking for the house? sa kërkojnë për shtëpinë?

ask after [a:sk 'a:ftë:, (æftër)] pyes për, informohem për
ask along [a:sk ë'long] ftoj
ask around/round [a:sk ë'raund/raund] pyes të tjerët/njerëzit përreth
ask back [a:sk bæk] a) ftoj për një vizitë tjetër, ftoj sërish; b) i kthej ftesën
ask for [a:sk fo:] a) kërkoj; b) kërkoj të takoj
ask in [a:sk in] ftoj brenda
ask out [a:sk aut] ftoj për të dale (shetitje)


pyet


Translate the Engels term asks to other languages