Translate Assaying To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal



[ë'sei] n.,v. -n. 1. provë, analizë (metalesh të çmuara). 2. shqyrtim, prove, test./-vt. 1. analizoj, i bëj analizën. 2. shqyrtoj, provoj, testoj.


duke testuar


Translate the Engels term assaying to other languages