Translate Asserting To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'së:t] vt 1. pohoj, shpall; assert one's innocence pohoj pafajësinë time; 2. kërkoj, mbroj (të drejtat etj); assert oneself/one's rights nxjerr veten në pah; kërkoj të drejtat e mia.


duke vlerësuar


Translate the Engels term asserting to other languages