Translate Assessing To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'ses] vt 1. vlerësoj, caktoj shumën. 2. fig. çmoj; diskutoj, rrah.

damages were assessed at $ 5000 dëmet u vlerësuan 5000 dollarë
the committee met to assess the idea of... u mblodh komisioni për të diskutuar idenë e...


duke vlerësuar


Translate the Engels term assessing to other languages