Translate Associates To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalshoqata


[v. ë'soushieit; n. ë'soushiit] v.,n.,adj. -v 1. lidh, shoqëroj (dy ide). 2. shoqërohem, bëj shoqëri. 3. lidhem, bëhem ortak./-n 1. koleg. 2. drejt. bashkëpunëtor. 3. ortak. 4. anëtar (shoqate); anëtar korrespondent; anëtar shok (jo me të drejta të plota)./-adj. i dytë; associate director drejtor i dytë, zëvendësdrejtor.

shoqëron


Translate the Engels term associates to other languages