Translate Astronomi - astronomy To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal********* [ë'stronëmi]
asteroid - asteroid ['æstë,roid]
galaktikë - galaxy ['gællëksi]
gravitacion - gravitation [,grævi'teishën]
gjithësi - space ['speis]
kometë - comet ['komit]
meteor - meteor ['mi:tië]
mjegull - nebula ['nebjullë]
observatarium - observatory [ëb'zë:vëtëri]
orbitë - orbit ['o:bit]
planet - planet ['pllænit]
raketë - rocket ['rokit]
rruga equmështit - Milky Way ['millki wei]
satelit - satellite ['sætëllait]
sistemi diellor - solar system ['soulë 'sistëm]
supernova - supernova [,su:pë'nouvë]
teleskop - telescope ['teli,skoup]
trup qiellor - celestial body [si’lestiëll bodi]
yll-i - star [sta:]Translate the Engels term astronomi - astronomy to other languages