Translate Attaches To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal



[ë'tæç] v. 1. i vë, i ngjis; i shtoj, i bashkëngjis
a house with a garage attached shtëpi bashkë me garazh
attached please find bashkëngjitur do të gjeni
2. (oneself to) bashkohem me, futem
3. lidhem; deeply attached to her daughter e lidhur fort me të bijën
4. i jap; attach importance to sth i jap rëndësi diçkaje
5. i bie, i takon; no blame attaches to him atij nuk i bie asnjë faj
6. drejt. mbaj (një shumë parash), marr ligjerisht
[ë'tæshei] dipt. atashe; press/military attache atashe shtypi/ushtarak. attache case n. valixhe e vogël lëkure.

(ATASHE m. sh. dipl. Nëpunës i ngarkuar për të drejtuar një fushë veprimtarie pranë një përfaqësie diplomatike. Atashe ushtarak (tregtar, kulturor). Atasheu i shtypit.)


bashkangjit; bashkon


Translate the Engels term attaches to other languages