Translate Attend To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
auscultate
bug
convoy
drudge
eye
frequent
guide
help
issue
join
look on
mix
notice
overtake
prove
run
supervise
turn up
usher
visit
work out

[ë'tend] v 1. (to) kujdesem (për), merrem (me); are you attended to? (në dyqan) a po merret njeri me ju?
2. i shërbej, trajtoj; which doctor is attending you? cili mjek të trajton?
3. jam i pranishëm në, ndjek; attend school/ church/a meeting shkoj në shkollë/në kishë, marr pjesë në një mbledhje.
4. shoqëroj; ndesh; our plans were attended with great difficulty planet tona ndeshën në vështirësi të mëdha; a method that is attended by some risk një metodë që shoqërohet me njëfarë rreziku.

attend to [ë'tend tu:] a) i kushtoj vëmendje; b) merrem me (punën, klientët)
attend on/upon [ë'tend on/ë'pon] jam në shërbim të (dikujt)


marr pjesë


Translate the Engels term attend to other languages