Translate Attest To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
avow
buttress
corroborate
document
express
fortify
guaranty
involve
kiss the book
mark
prove
reinforce
swear to God
testify
uphold
vow
witness

[ë'test] v 1. provoj; vërtetoj; attest a signature vërtetoj një firmë; attested milk qumësht i kontroluar (për cilësinë). 2. deklaroj; pohoj me be; I'm ready to attest everything jam gati të deklaroj gjithçka me përgjegjësi. 3. (to) dëshmoj për; feats which attest to his strength of will tipare që dëshmojnë për forcën e tij të vullnetit; attest to sth garantoj për diçka.


vërtetoj; dëshmoj


Translate the Engels term attest to other languages