Translate Attested To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[ë'test] v 1. provoj; vërtetoj; attest a signature vërtetoj një firmë; attested milk qumësht i kontroluar (për cilësinë). 2. deklaroj; pohoj me be; I'm ready to attest everything jam gati të deklaroj gjithçka me përgjegjësi. 3. (to) dëshmoj për; feats which attest to his strength of will tipare që dëshmojnë për forcën e tij të vullnetit; attest to sth garantoj për diçka.


vërtetuar; dëshmuarë vërtetova; dëshmova


Translate the Engels term attested to other languages