Translate Attitudes To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalsjellje


['ætitju:d] n 1. qëndrim, pozicion, pozë; in a threatening attitude me një qëndrim kërcënues; strike an attitude marr një pozë. 2. mendim, qëndrim; what is your attitude towards this question? cili është mendimi juaj për këtë çështje?

qëndrime


Translate the Engels term attitudes to other languages