Translate Attributing To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['ætribju:t] n.,v. -n 1. veti, tipar; atribut. 2. gram mbiemër, shenjë /-vt. (to) i vesh, i ngarkoj; i atribuoj; ia kushtoj.


duke ju dedikuar


Translate the Engels term attributing to other languages