Translate Audience To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

auditori; dëgjuesit


['o:diëns] n 1. dëgjues, auditor, sallë, spektatorë; a large audience dëgjues/shikues të shumtë. 2. audiencë, pritje e dhënë nga një autoritet i lartë; audience given/granted by audience e dhënë nga, pritje e bërë nga.

e. auditor; dëgjues; shikues


Translate the Engels term audience to other languages