Translate Auditing To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['o:dit] n.,v. -n. revizion financiar, kontroll financiar./-vt 1. kontrolloj llogaritë, revizionoj. 2.dëgjoj; audit a lecture course ndjek një kurs leksionesh si dëgjues (i jashtëm).


duke verifikuar


Translate the Engels term auditing to other languages