Translate Auditor To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

['o:ditë:] n 1. dëgjues
2. provues zëri
3. fin., treg. financier, revizor
4. amer. student i jashtëm, dëgjues
['o:diëns] n 1. dëgjues, auditor, sallë, spektatorë; a large audience dëgjues/shikues të shumtë. 2. audiencë, pritje e dhënë nga një autoritet i lartë; audience given/granted by audience e dhënë nga, pritje e bërë nga.
[o:di'toriëm] n. auditor, sallë, ndërtesë (për konferenca, shfaqje etj) (pl. auditoria, auditoriums)


auditor, revizor


Translate the Engels term auditor to other languages