Translate Authorities To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

autoritete


[o'thorëti] n 1. autoritet; be in authority komandoj, jap urdhëra; have/exercise authority over kam /ushtroj autoritet mbi. 2. e drejtë, kompetencë. 3. pl. autoritetet, personat drejtues. 4. person kompetent; burim i besueshëm; a good dictionary is an authority on the meanings of words një fjalor i mirë është burim i besueshëm për kuptimet e fjalëve

zyrtarë


Translate the Engels term authorities to other languages