Translate Autism To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

['otizëm, 'otisëm] n. autizëm, sëmundje mendore (vështirësi në të mësuar etj. te fëmijët)


autizëm, fantazi, shkëputje nga realiteti


Translate the Engels term autism to other languages