Translate Available To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

i dispuneshëm


[ë'veilëbël] adj 1. në dispozicion; i disponueshëm, i përdorshëm
the available water supply sasia e ujit në dispozicion
2. i kapshëm, i arritshëm; i mundshëm
all available tickets were sold të gjitha biletat e mundshme ishin shitur
3. i gatshëm, i lirë
he was available for the job now tani ai ishte i gatshëm për (të filluar) punë
is the apartment still available? është ende i lirë apartamenti (që jepet me qira)?

mb. i vlefshëm; i realizueshëm; i arritshëm


Translate the Engels term available to other languages