Translate Awfully To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

['o:fëli] adv 1. në mënyrë të frikshme/të tmerrshme. 2. gj.fol. shumë, tmerrësisht


i tmerrshëm, shumë


Translate the Engels term awfully to other languages