Translate Axes To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['æksis] n. pl. axes 1. bosh; vijë qendrore, aks. 2. pjesë qendrore, strumbullar. 3. the Axis Boshti, fuqitë e Boshtit (në Luftën II Botërore)


sëpata


Translate the Engels term axes to other languages