Translate Ba To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[bi:ei] shkurtim për Bachelor of Arts ['bæçëlë: ov (ëv) a:ts] n. I diplomuar në Artet/ në Shkencat Shoqërore, shkalla e parë e dipllomimit në Universitet.

Ba [bi:'ei] shkurtim për barium
BA shkurtim për British Airways, British Association (for the Advancement of Science), Buenos Aires


Bachelor of Arts= Shkalla e parë e dipllomimit në Universitet


Translate the Engels term ba to other languages