Translate Babies To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['beibi] n.,v. -n 1. foshnjë. 2. amer.gj.fol. a) e dashur; b) mik. 3. zhrg. gjë, send; this baby here is my car kjo këtu është vetura ime. 4. gj.fol. vepër, shpikje, krijesë. • leave somebody holding the baby ia ngec, ia lë belanë dikujt tjetër.
-vt. përkëdhel, llastoj

baby boom ['beibi bu:m] n. lindje të shumta
baby brother ['beibi 'bradhë:] n. vëllai i vogël
baby carriage ['beibi 'kærixh] n. amer. karrocë fëmijësh


fëmijët


Translate the Engels term babies to other languages