Translate Bachelors To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['bæçëlë:] n.,adj. -n 1. beqar, i pamartuar./-adj. beqar; prej beqari

Bachelor of Arts ['bæçëlë: ov(ëv) a:ts] n. I diplomuar në Artet / në Shkencat Shoqërore
Bachelor of Engineering ['bæçëlë: ov(ëv) enxhi'ni:ring] I diplomuar në inxhinieri, inxhinier
Bachelor of Science ['bæçëlë: ov(ëv) saiëns] n. I diplomuar në Shkencat e Natyrës
bachelor's degree ['bæçëlë:z di'gri:] n. diplomë universitare
bachelor of surgery['bæçëlë: ëv 'sëxhëri] i dipllomuar në kirurgji (kirurg)


1. beqarë
2. shkalla e parë e dipllomimit


Translate the Engels term bachelors to other languages