Translate Backs To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalpërkrah; mbështet


[bæk] n.,adj.,adv.,v. -n 1. shpinë, kurriz; on one's back në shpinë
2. shpinë (e dorës, karriges, shtëpisë, librit); mbështetëse
3. fund; at the very back në fund fare (të oborrit); at the back of beyond në fund të botës
4. sport. mbrojtës
at the back of sb, at sb's back në mbështetje të dikujt
do/say sth behind sb's back them diçka pas shpine
get off sb's back i hiqem qafe dikujt
glad to see the back of sb i kënaqur që më hiqet sysh dikush
with one's back to the wall me shpatulla pas murit
be on one's back jam i sëmurë, kam zënë shtratin
put one's back into sth i futem një pune me gjithë shpirt
turn one's back on sb i kthej shpinën/krahët dikujt
you scratch my back and I'll scratch yours me bëj, të të bëj

-adj 1. i prapëm, i pasëm; back yard oborr i prapmë
2. i prapambetur; i papaguar; back debts borxhe të prapambetura
3. i kaluar; the back numbers of a newspaper numrat e kaluar të një gazete
-adv 1. prapa; pas; back and forth poshtë e lart
2. prap; be back kthehem; call him back thirre prap
3. mbrapsht; answer back kthej fjalë
4. më parë; some years back disa vjet më parë
go back (up) on/from one's word e ha fjalën
have/get one's own back (on sb) i marr hakun (dikujt)

-v 1. zmbrapsem
2. zmbraps; back the car into the garage fus makinën mbrapsht në garazh
3. mbështes, përkrah; ndihmoj; back a loser a) fig. mbroj një çështje të humbur; b) treg. i vë paratë me humbje
4. vë bast për
5. nënshkruaj; back a bill /note nënshkruaj një dëftesë, e vërtetoj me firmë
6. forcoj, përforcoj (një mur); i ngjis/i forcoj kapakun (librit)
7. fin. financoj; garantoj
8. kthen në drejtim të kundërt (era)
9. vesh, mvesh; backed with sheet iron i veshur me llamarinë
back and fill [bæk ænd, ënd fill] a) ecën parambrapa (makina); b) gj.fol. ngurroj; ndryshoj mendje
back water [bæk 'wotë:] a) i jap mbrapsht (varkës); b) ndërroj drejtim; ndërroj mendim; tërhiqem
back away [bæk ë'wei] zmbrapsem; tërhiqem
back down [bæk daun] a) zbres mbrapsht (nga krevati); b) fig. shfryhem
back off [bækof] nuk ngul këmbë;tërhiqem
back out [bæk aut] a) dal mbrapsht; b) fig. (of) tërhiqem
back up [bæk ap] a) ecën mbrapsht (makina); b) prapset, tërhiqet (ujët); c) mbështes, përkrah; d) i jap mbrapsht (makinës); e) kmp. krijoj një kopje rezervë
back issue [bæk 'ishu:] n. numër i kaluar/i vjetër (reviste etj)
back number [bæk 'nambë:] n. numër i kaluar/i vjetër (reviste)
back passage [bæk 'pæsixh] n. Br. zorrë e trashë
back pay [bæk pei] n. pagë e prapambetur
back-pedal ['bækpedël] vt 1. i jap mbrapsht (pedalit). 2. fig. tërhiqem, zmbrapsem
back street ['bæk stri:t] n.,adj. -n. rrugicë (lagje të varfra)

-adj 1. i dorës së dytë; a back street cafe bar i kategorisë së fundit. 2. i fshehtë, klandestin


mbështet


Translate the Engels term backs to other languages