Translate Brain To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
axon
burn to death
cut down
duodenum
esprit
frag
guts
hindgut
inwards
jugulate
knowledge
lung
mother wit
nous
pylorus
riddle
synapse
tripes
understanding
vitals
works

tru


[brein] n 1. tru. 2. pl. mend, intel.ekt, zgjuarësi, tru; she's got brains është grua me mend. 3. gj.fol. kokë e madhe. 4. pl. truri, personi më i zoti; he' is the brains of the firm ai është truri i kompanisë
beat one's brains hedh trutë në erë
have (sth) on the brain më rri mendja (te diçka)
pick sb's brains i nxjerr diçka, i vjedh idenë dikujt
puzzle one's brains vras mendjen
tax one's brain tendosem, lodh mendjen

tru


Translate the Engels term brain to other languages