Translate Burning To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

duke u djegur


['bë:ning] adj 1. i nxehtë, flakërues. 2. fig. përvëlues; i zjarrtë

burning question ['bë:ning 'kwesçën] punë me spec
a burning desire dëshirë përvëluese. 3. i bujshëm, skandaloz burn I [bë:n] n. skoc. rrëke, përrua
burn II [bë:n] v.,n. -v 1. digjet; merr flake, merr zjarr. 2. djeg, i vë zjarrin. 3. digjet (gjella). 4. djeg (dorën etj). 5. konsumon, djeg (motori karburant); the car burns too much gas makina harxhon shumë benzinë. 6. ndez (motorin reaktiv). 7. ndrit (llampa). 8. përvëlon, djeg (rëra). 9. më shpojnë (duart nga të ftohtit). 10. fig. digjem (nga entuziazmi), shkumëzoj (nga inati). 11. burn down a) rrafshoj, bëj shkrumb e hi; b) bie, dobësohet (zjarri)

burn one's boats/bridges djeg urat, i pres vetes çdo rrugë tërheqjeje
burn out [bë:n aut] a) bëj shkrumb; b) shuhet; c) dërrmohem, rraskapitem
burn out [bë:n aut] a) fiket, shuhet; b) digjet (llampa); c) bëj shkrumb
burn away [bë:n ë'wei] a) vazhdon të digjet; b) harxhohet
burn down [bë:n daun] a) digjet krejt, bëhet shkrumb; b) bie, ulet (flaka); c) djeg, i vë zjarr
burn off [bë:n of] djeg me flakë (bojën)
burn up a) digjet krejt; b) merr vrull (zjarri); c) amer. gj.fol. nxeh, tërboj /-n 1. djegie, plagë (ngatë djegurit). 2. damkë. 3. nisje (e raketës)


duke u djegur


Translate the Engels term burning to other languages