Translate Challenging To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
audacious
bumptious
contemptuous
disregardful
exciting
galvanizing
inviting
provoking
rousing
stirring

duke sfiduar; stimulues


['çælinxh] v.,n. -vt 1. sfidoj, ftoj në garë. 2. ndalon, nuk lejon (roja). 3. kërkoj prova; vë në dyshim. 4. drejt. kundershtoj. 5. fig. nxis (fantazinë etj) /-n 1. sfidë, ftesë për garë. 2. thirrje për ndalim (e rojës). 3. drejt. kundershtim, mospranim. 4. kërkesë për fakte/prova. 5. drejt. nxitje

duke sfiduar


Translate the Engels term challenging to other languages