Translate Change To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

ndryshoj; këmbej


[çeinxh] v.,n. -v 1. ndryshoj; change the room ndryshoj dhomën. 2. ndryshoj, pësoj ndryshim; he has changed a lot ka ndryshuar shumë. 3. ndërroj; change dirty clothes for clean ones ndërroj rrobat e pista me të pastra. 4. ndërron drejtim (era). 5. këmbej, ndërroj (vend, avion); change seats with sb ndërroj vend me dikë. 6. thyej (para). 7. ndreq, ndërroj (krevatin). • change one's mind ndërroj mendje; change one's note/tune bëhem më i përulur/më i trishtuar.
-n 1. ndryshim. 2. ndërrim. 3. këmbim. 4. kusur. 5. të vogla (pare); please give me change for one dollar të lutem më thyej një dollar me të vogla. • for a change për variacion; get no change out of sb nuk nxjerr gjë (informata etj) prej dikujt; ring the changes bëj/them diçka në mënyra të ndryshme.

change off [çeinxh of] ndërrohem (me dikë), e bëj me radhë
change up/down [çeinxh ap/daun] ngre/ul marshin
changeability [çeinxhë'bilëti] n. ndryshueshmëri
changeable ['çeinxhëbël] adj. i ndryshueshëm; i paqëndrueshëm
changeless ['çeinxhlis] adj. i pandryshueshëm
changeling ['çeinxhling] n 1. fëmijë i ndërruar (me një tjetër). 2. mit. fëmijë i shëmtuar (i ndërruar nga shtrigat)
change of heart [çeinxh of ha:t] n. ndryshim ndjenjash/humori
change of life [çeinxh of laif] n. mjek. menopauzë
change of venue [çeinxh of 'veniu] n 1. drejt. ndryshim i vendit të gjykimit (të një çështjeje). 2. ndryshim vendi
change over ['çeinxhouvë:] n 1. ndërrim stili/ metode. 2. kalim pronësie/kontrolli

ndryshim,
këmbej


Translate the Engels term change to other languages