Translate Closed To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

mbyllur


[klëuzd] adj 1. i mbyllur. 2. i zënë, i bllokuar. 3. ek. e mbyllur, e izoluar (ekonomi). 4. gjuhë mbyllur (rrokje)

closed book ['klousbuk] n. lëndë (mësimore) e pazënë me dorë; fushë e pastudiuar; maths are a closed book to me nuk e duroj dot matematikën
closed shop ['klouzdshop] n. sistem ndërmarrjeje me hyrje të detyruar në sindikatë
closed syllable ['klouzd'silëbël] n. gjuhë rrokje e mbyllur (që mbaron me bashkëtingëllore)

close I [klëus] v.,n. -v 1. mbyll. 2. zë, mbush (një hendek). 3. i jap fund, mbyll (mbledhjen). 4. bie në ujdi. 5. mbyllet. 6. mbaron, përfundon. 7. fin. kap vlerën (në mbyllje të bursës); shares closed at 200 leks aksionet kapën vlerën 200 lekë në mbyllje të bursës /-n. fund, mbyllje, përfundim; bring sth to a close i jap fund diçkaje

close II [klëus] adj.,adv.,n. -adj 1. i afërt, ngjitur. 2. i afërt; i ngushtë (shok); close relative kushëri i afërt. 3. i madh; i plotë; a close resemblance ngjashmëri e madhe. 4. e ngjeshur (thurje). 5. i saktë, besnik (përkthim). 6. i fshehtë; i fshehur. 7. i kufizuar. 8. i kursyer. 9. i mbyllur. • at close quarters shumë afër, ngjitur; close season stinë e ndalimit të gjuetisë; that was a close shave/thing/call shpëtuam mirë/për qime; keep a close watch on somebody nuk ia ndaj sytë dikujt, e përgjoj
-adv. nga afër; afër; they live close by ata jetojnë pranë; to come closer afrohem; close to the wind a) afër drejtimit të erës(anija); b) gj.fol. duke i zbatuar pothuaj rregullat
-n 1. vend i mbyllur. 2. shesh rreth katedrales

close down ['klëusdaun] mbyll plotë sisht; ndaloj
closedown ['klëusdaun] n 1. mbyllje (e dyqanit), likuidim (i biznesit). 2. Br. rad.,tv. mbyllje e emisioneve
close in ['klëusin] a) afrohet; b) rrethoj
close in on ['klousinon] rrethoj
close on ['klëuson] a) i afrohem; arrij (në garë); b) rrethoj
close out ['klëusaut] a) shes gjithçka, heq qafe; b) mbyll dyert (dyqani)
close up ['klëusap] a) mbyll; ndal; bllokoj; b) afroj, bashkoj; c) afrohem, bashkohem; d) mbyllet, përthahet, shërohet (plaga)
close with ['klëuswith] a) bie në ujdi (me dikë); b) pranoj (kushtet); c) përleshem, kacafytem
close call ['klëuskol] n. gj.fol. shpëtim për qime
close combat ['klëus'kambët/'kombët] n. përleshje, luftim trup me trup
close-cropped ['klëuskropt] adj. i qethur shkurt, i qethur tullë
closed [klouzd] adj 1. i mbyllur. 2. i zënë, i bllokuar. 3. ek. e mbyllur, e izoluar (ekonomi). 4. gjuhë mbyllur (rrokje)
closed book ['klëusbuk] n. lëndë (mësimore) e pazënë me dorë; fushë e pastudiuar; maths are a closed book to me nuk e duroj dot matematikën
closed shop ['klëuzdshop] n. sistem ndërmarrjeje me hyrje të detyruar në sindikatë
closed syllable ['klëuzd'silëbël] n. gjuhë rrokje e mbyllur (që mbaron me bashkëtingëllore)
close-fisted ['klëusfistid] adj. dorështërnguar
close-fitting ['klëusfiting] adj. i puthitur; pas trupit (rrobë)
close-mouthed ['klëusmautht] adj. i heshtur, gojëkyçur
closeness ['klëusnis] n 1. afërsi. 2. intimitet. 3. vranësi (e motit). 4. kopraci
close-out sale ['klëusaut seil] n. amer. shitje likuidimi
close-run race ['klëusran reis] n. garë me konkurencë të fortë
close-up ['klëusap] n 1. kin.,tv. marrje/fotografim / xhirim nga afër. 2. përshkrim i hollësishëm
closing ['klëuzing] adj.,n. -adj 1. i fundit, përfundimtar(stad). 2. i mbylljes (fjalim) /-n 1. mbyllje. 2. përfundim
closing price ['klëuzingprais] n. çmim përfundimtar (para mbylljes)
closing time ['klëuzingtaim] n. orari i mbylljes
closure ['klëuzhë:] n 1. mbyllje. 2. mbarim, përfundim
closure rule ['klëuzhë:ru:l] n. amer. pol. kufizim kohe (për diskutimet e deputetëve)


mbyllur


Translate the Engels term closed to other languages