Translate Closure To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

['klëuzhë:] n 1. mbyllje. 2. mbarim, përfundim /-v. përfundoj një diskutim (debat) me votim

closure rule ['klëuzhë:ru:l] n. amer. pol. kufizim kohe (për diskutimet e deputetëve)mbyllje


Translate the Engels term closure to other languages