Translate Come To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
awaken
bump into
crumble
draw on
extrude
foretell
grow
hope
issue
loom
move along
number
outcrop
punch in
run into
surface
turn up
visit
win
yield

vi; hajde


[kam] v. (came; come) 1. vij. 2. fillon (sëmundja). 3. arrij, mbërrij; to come to a decision marr një vendim; for several years to come pas disa vitesh, në të ardhmen. 4. vjen, ka radhën; what comes next? çfarë vjen më pas? 5. arrin deri; the dress comes to her knees fustani i arrin deri te gjunjët. 6. ndodh, ngjet; come what may le të bëhet ç'të bëhet; how come? pse?; si ndodhi? si ka mundësi? . 7. rezulton, shkaktohet; that's what comes of.. ja se ç'bëhet kur. 8. rrjedh, vij nga; he comes of a poor family ai rrjedh nga një familje e varfër. 9. shndërrohet, bëhet; his dream came true ëndrra iu realizua. 10. hyn; come into use hyn në përdorim. 11. vjen në mendje; the solution just came to me zgjidhja sapo më erdhi në mendje. 12. gjendet, disponohet; these shoes come in black and brown këto këpucë i gjen të zeza dhe bojë kafe. 13. kap shumën; the bill comes to $ 100 fatura kap shumën 100. 14. zhrg. sillem si, bëj si; luaj; don't come the bully over me! s'ke pse hiqesh kokoroç me mua! don't come that game with me mos bëj të tilla lojëra me mua.

come about ['kam ë'baut] ndodh
corne across ['kam ë'kros] a) ndesh, takoj rastësisht; b) ka efekt, ka sukses; c) paraqitet, duket; d) zhrg. (with) jap, pranoj të jap (para, informata)
come along ['kam ë'long] a) përparoj, kam sukses; b) come along! nxito! hajde, luaj këmbët!
come around/round ['kam ë'raun/raund] a) vij në vete; e marr veten; b) dorëzohem; pranoj; c) kthehem, ndërroj drejtim
come asunder ['kam ë'sandë:] copëtohet
come at ['kam æt] a) arrij, kap; b) turrem; sulmoj
come back ['kam bæk] a) kthehem; b) më kujtohet; c) i rikthehem (një çështjeje)
comeback ['kambæk] n 1. ridalje në skenë (e aktorit). 2. amer. replikë, përgjigje
come between ['kam bi'twi:n] ndaj, hyj në mes
come by ['kam bai] a) kaloj (nga dikush); b) fitoj, siguroj
come down ['kam daun] a) bie, pësoj rënie (në pozitë etj); b) kalon brez pas brezi/gojë më gojë (gojëdhana); c) (with) sëmurem (nga)
comedown ['kamdaun] n. rënie autoriteti, dështim
come-down ['kamdaun] n. rënie, humbje (pozite, parash)
come down on ['kam daun on] a) shaj, qortoj; b) sulmoj betas
come forward ['kam 'fo:wë:(r)d] ofrohem, dal vullnetar
come from ['kam from] a) rrjedh, vij (nga); b) jam nga (një vend)
come in ['kam in] a) hyj; b) hyn në përdorim/në mode; c) mbërrin (treni etj); d) hyn në prodhim (pusi i naftës)
come in for ['kam in fo:] marr (një kritikë)
come into ['kam intu] a) fitoj, trashëgoj; b) bie në (para)
come off ['kam of] a) ndodh; zhvillohet (ndeshja); b) ia dal, arrij; c) bie, hiqet, shqitet (etiketa); d) ia arrij qëllimit, kam efekt; come off it! zhrg. mjaft më!
come on ['kam on] a) ecën, përparon; b) ndesh, zbuloj; c) zhrg. bëj përshtypje; come on! a) eja! nxito! b) mjaft, tani! lëre, tani! c) ç'thua, more! jo, more!
come out ['kam aut] a) bëhet publike, del; b) del, përfundon (një punim); c) shprehem, deklarohem
come out with ['kam aut with] a) them haptas; b) dal (me një botim)
come over ['kam'ouvë:] a) vij, mbërrij; b) ndihem; më zë, më pushton; c) i shkoj për vizitë; d) lë/bëj përshtypje
come round ['kam raund] a) i bie përqark/rrotull; b) shkoj, kaloj (nga një mik); c) ndodh rregullisht, përsëritet; d) ndërroj mendje; e) vij në vete; f) çelem, e marr veten
come through ['kam thru:] a) fitoj, ia dal; b) zhrg. jap; paguaj
come to ['kam tu] a) vij në vete; b) ankorohet
come together ['kam të'gedhë:(r)] mblidhemi; takohemi
come under ['kam'andë:(r)] a) i nënshtrohem; b) renditet, klasifikohet; gjendet
come up ['kam ap] a) del, ngrihet (çështja); b) ngjitem; c) vij
come up against ['kam ap ë'genst, ë'geinst] ndesh; përplasem me
come up to ['kam ap tu] a) mbërrin deri te; b) i përgjigjet, përmbush (shpresat)
come up with ['kam ap with] a) siguroj, ofroj (fonde); b) jap, paraqes (ide)
come upon ['kam ë'pon] a) turrem; i sulem betas; zë në befasi; b) ndesh, bie në (diçka, dike)vij, arrij, Can I come = A mund të vij Come and stay with us = Hajde rri me ne


Translate the Engels term come to other languages