Translate Concluding To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[kën'klu:ding] adj. përfundimtar
[kën'klu:d] v 1. përfundoj (një marrëveshje etj). 2. konkludoj, nxjerr përfundimin. 3. vendos; we concluded not to go ne vendosëm të mos shkonim


duke përfunduar


Translate the Engels term concluding to other languages