Translate Conclusion To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

konkluzion


[kën'klu:zhën] n 1. mbarim. 2. mbyllje (e fjalimit). 3. përfundim, rezultat 4. përfundim, realizim (i një traktati). 5. konkluzion. • in conclusion si përfundim; së fundi; to come to/ reach the/draw a arrij në përfundimin; try conclusions hyj në luftë (me); matem (me)

konkluzion


Translate the Engels term conclusion to other languages