Translate Convict To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

['konvikt] vt 1. fajësoj, bëj fajtor; shpall fajtor; i provoj (fajin, gabimin); convict sb of his errors bind dike per gabimet e veta

convict ['konvikt] n. i dënuar
conviction [kën'vikshën] n 1. dënim. 2. bindje


1. akuzoj
2. i/e burgosur


Translate the Engels term convict to other languages