Translate Core To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

bërthamë


core [ko:] n 1. zemër (e frutit). 2. bërthamë. 3. gjeol. bërthamë e Tokës. 4. el. kabëll. 5. bërthamë, nukël (i elektromagnetit). 6. metal. zemër (e formës). 7. palcë (e drurit). 8. thelb (i argumentit). 9. pjesë qendrore. • get to the core futem në thelb (të problemit); rotten to the core krejt i prishur, i keq gjer në palcë

palcë


Translate the Engels term core to other languages