Translate Corn To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
aftergrass
bunion
cyst
dry
excrescence
furuncle
growth
hay
irradiate
jerk
kipper
lump
mummify
nevus
outgrowth
pustule
rising
swollenness
turgidity
verruca
wheat

misërcorn I [ko:n] n.,v. -n 1. drithë. 2. përmb. drithëra; grurë. 3. amer. misër. 4. kokërr, kokrrizë /-vt 1. bëj pastërma, krip; corned beef pastërma. 2. grimcoj, kokrrizoj
corn II [ko:n] n. kallo. • tread on sb's corn i shkel në kallo, lëndoj, prek dikë

cornball ['ko:nboul] n. zhrg. 1. banal. 2. njeri i thjeshtë
corn bread ['ko:n bred] n. bukë misri
corncob ['ko:nkob] n 1. koçan misri. 2. çibuk me koçan misri

misër


Translate the Engels term corn to other languages