Translate Cries To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalqaj; bërtas


[krai] v 1. thërras, bërtas; cry with pain bërtas nga dhimbja. 2. qaj. 3. bërtas, kërkoj me zë të lartë. 4. njoftoj, them me zë të lartë; cry the news all over the town e hap lajmin në të gjithë qytetin

cry down [krai daun] nënçmoj, ia ul vlerat
cry for [krai fo:] a) kërkoj, lutem; b) kam shumë nevojë për; cry one's eyes/heart qaj me dënesë; give sb sth to cry for/about e ndëshkoj dike pse qan pa shkak; cry for the moon kërkoj qiqra në hell
cry off [krai of] shkel një marrëveshje, nuk pranoj të bëj
cry out [krai aut] a) bërtas, ulërij; b) ankohem
cry up [krai ap] lëvdoj, mburr së tepërmi diçka
-n 1. thirrje, britmë (gëzimi, frike, dhimbjeje etj). 2. qarje, të qarë; vaj. 3. thirrje, parrullë. 4. njoftim, shpallje (me zë). 5. lutje. 6. lehje e zagarëve. • a far cry a) larg prej; b) shumë ndryshe, ka shumë ndryshim nga; in full cry në ndjekje nga afër, këmbakëmbës; much cry and little wool fjalë shumë e punë pak; within cry of në një largësi nga ku dëgjohet
crybaby ['kraibeibi] n. qaraman
crying ['krajing] adj 1. britës; qarës. 2. fort i keq, serioz; flagrant; crying injustice padrejtësi sheshit; a crying need for sth nevojë e ngutshme për diçka. • for crying out loud! edhe kjo ishte mangët!; ky është kulmi!


qan


Translate the Engels term cries to other languages