Translate Cut To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
ax
put-on
synopsized
void
butt
cwm
dump
extradite
fustigate
gutter
hurt
isolate
jump ship
knurl
lunge
mutilation
nut
overlook
quota
rutty
type
unsubstantial
write-off
yerk

pres; këpus


[kat] v. (cut) 1. pres; ndaj; cut in two ndaj me dysh. 2. çaj (me sëpatë). 3. çan rrugë (lumi). 4. pritet; stale bread cuts better buka bajate pritet më mire. 5. shkurtoj (shpenzimet). 6. qeth (flokët). 7. pres; i bie, kaloj; cut accross the field i bie
përmes fushës. 8. e pres, i bie me të prerë (topit). 9. fig. i mbaj qëndrim. 10. fig. lë (orën e mësimit). 11. tret, hollon (benzina grason). 12. pres (letrat e bixhozit). 13. shkurtoj (fjalimin). 14. ndal; i jap fund (xhirimit). • cut a disc/a record regjistroj një disk; cut the ground from under sb/sb's feet ia prish të gjitha planet dikujt.
-adj 1. i prerë. 2. i ulur; at cut prices me çmime të ulura. • cut and dried a) i rregulluar qysh më përpara; b) i mërzitshëm
-n 1. e prerë; e çarë, çarje. 2. kalim, kanal. 3. pjesë e prerë. 4. mënyrë, stil, prerje (rrobash etj). 5. pakësim, shkurtim, uije (pagash, çmimesh). 6. sport. gjuajtje me të prerë. 7. lënie (e mësimit). 8. rënie shkurt, prerje (e rrugës) shkurt. 9. tipogr. klishe. 10. fig. pjesë (fitimi). 11. prerje (e letrave). • a cut above zhrg. ku e ku më lart; a short cut rrugë e shkurtër/që pret shkurt.

cut across ['katë'kros] i bie përmes
cut back ['katbæk] a) kthehem mbrapsht betas; b) shkurtoj, i pres majën (bimës); c) pakësoj, shkurtoj (prodhimin, shpenzimet)
cutback [katbæk] n. shkurtim, ulje (e shpenzimeve, çmimeve)
cut down ['katdaun] a) pres pemën; b) shkurtoj, pakësoj
cut in [katin] a) hyj papritmas; b) ndërhyj, ndërpres; c) hyj në mes, ndaj (dy vallëzues); d) lidh, bashkoj
cut off ['katof] a) heq, zhvoshk (lëkurën e drurit); b) ndërpres (korentin); c) ndal betas; d) heq nga trashëgimi
cut-off ['katof] n 1. ndërprerje. 2. rrugë që pret shkurt. 3. pl. zhrg. xhinse të shkurtuara
cut out ['kataut] a) heq, qëroj; b) i zë vendin, përzë; c) zhrg. ndërpres, heq dorë nga (ngacmimi); d) dal nga korsia ime (me makinë)
cut-out ['kataut] n. el. çelës automatik
cut up ['katap] a) copëtoj; b) fig. vras, lëndoj; c) zhrg. mburrem, krekosem; cut up rough a) egërsohem; b) nxjerr vështirësi; c) sillem shumë keq
cut-up ['katap] n. zhrg. karagjoz, klloun
cut and thrust ['katëndthrast] n 1. luftim trup me trup (me shpatë etj). 2. hedhje e pritje (e debatit)
cute [kju:t] adj 1. gj.fol. shih acute. 2. mendjemprehtë. 3. amer. tërheqës, i lezetshëm
cutler ['katlë:] n. thikëpunues; thikëmprehës
cutlery ['katlëri] n. takëm (thikash, lugësh, pirunjsh)
cutlet ['katlit] n. kotoletë
cutpurse ['katpëis] n. hajdut, xhepist
cut-rate ['katreit] adj. me çmim të ulur; me çmim të ulët, i lirë
cutter ['katë:] n 1. prestar. 2. sandall, lundër. 3. makinë prerëse (mishi). 4. kaloshinë. 5. varkë shpëtimi. 6. anije patrullimi
cutthroat ['katthrout] n.,adj. vrasës /-adj 1. vrasës. 2. i pamëshirshëm, gjakatar
cutting ['kating] n.,adj. -adj 1. prerje, redaktim. 2. pjesë e prerë nga gazeta. 3. bisk, kalem /-adj 1. therëse (vërejtje). 2. e akullt, që të pret (erë)
cuttlefish ['katëlfish] n. sepje
cutwater ['katwotë:] n. det. valëthyes
cut corners [kat 'ko:në:z] a) i bie/pres shkurt; b) shkurtoj shpenzimet
pres; prerje;
shkurtim


Translate the Engels term cut to other languages