Translate Cutbacks To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[katbæk] n. shkurtim, ulje (e shpenzimeve, çmimeve)

cut back ['katbæk] a) kthehem mbrapsht betas; b) shkurtoj, i pres majën (bimës); c) pakësoj, shkurtoj (prodhimin, shpenzimet)


zvogëlimrt


Translate the Engels term cutbacks to other languages